Բանդիս վըրա

Posted by Avetiq Isahakyan | Posted in Իսահակյանի Բանաստեղծությունները | Posted on 28-03-2013

Tagged Under : ,

Բանդիս վըրա, սըրտիս վըրա
Արծիվն երեք փաթ տըվավ,
Թափ – ծափ տալով թևերն հըսկա,
Կանչեց բարձըր ու թըռավ:
– Հե˜յ, Արազը` ծըփանք տալով,
Արտուտների հետ կուգա.
Ալագյազը ծաղկունքներով,
Զառ ու զըմրուխտ, ալվալա:
Երթամ, զարնեմ կուրծքս Արազին,
Անուշ ու զով ջուր խըմեմ,
Ալագյազի թևքին նըստիմ,
Ազա˜տ, հըպա˜րտ երգս ասեմ…
1897
Երևան

Post your comment